Compensatiedagen

1. Toekenningsmodaliteiten

Bij CAO (Collectieve Arbeidsovereenkomst) werd beslist dat de werkelijke wekelijkse arbeidsduur 40 uren bedraagt in de sector. De twee uren die de werknemers wekelijks teveel presteren worden gecompenseerd via MAXIMAAL 12 compensatiedagen per jaar.

Het maximum van 12 dagen wordt als volgt verkregen:
52 weken/jaar - 4 weken vakantie (20 dagen) = 48 weken
48 weken x 2 uren/week = 96 uren
96 uren gedeeld door 8 uren/dag = 12 dagen

Een werknemer die tewerkgesteld is in de sector heeft recht op één compensatiedag bij afloop van elke volle schijf van 18,25 effectief gepresteerde arbeidsdagen.

De drempel van 18,25 dagen per schijf werd als volgt verkregen:
aantal dagen per jaar: 365
52 zaterdagen + 52 zondagen: -104
feestdagen: - 10
vakantiedagen: - 20
compensatiedagen: - 12
Resultaat:  219: 12 = 18,25 (afgerond 18 dagen)

Het spreekt vanzelf dat de opgenomen compensatiedag gelijk staat met een volledige werkdag volgens het gebruikelijke uurrooster (8u).

Dagen van

 • economische werkloosheid
 • ziekte en invaliditeit (ook in geval van arbeidsongeval)
 • alsook feest- en vakantiedagen

komen niet in aanmerking voor de berekening van compensatiedagen.

Als algemene regel geldt dat de toegekende compensatiedagen, rekening houdend met de behoeften van de organisatie van het werk en in overleg tussen de werkgever en de werknemer, effectief moeten worden opgenomen tijdens het jaar waarop zij betrekking hebben.

Om organisatorische redenen en omwille van de flexibiliteit in het werk begint het referentiejaar voor de berekening van de compensatiedagen op 1 oktober van het ene jaar en eindigt het op 30 september van het daaropvolgende jaar (vb 2013 begint op 01.10.12 en eindigt op 30.09.13).

De laatste compensatiedag mag uitzonderlijk worden overgedragen naar het laatste kwartaal van het lopende kalenderjaar, dus vóór 31 december (vb voor 2013 tussen 01.10.13 en 31.12.13).

Bijzondere gevallen:

 • Deeltijdse werknemers
  Het aantal effectief gepresteerde dagen wordt omgezet in het aantal effectief gepresteerde uren:
  18,25 dagen x 8 uren = 146 uren.
  Werknemers die deeltijds werken, hebben recht op 8 uren compensatierust per 146 uren effectief gepresteerde arbeid
 • Tijdelijke werknemers ( Interims zie punt 4)

2. Loon voor de compensatiedag

Het bruto te betalen bedrag per compensatiedag wordt verkregen door het uurloon te vermenigvuldigen met 8.

Alle sociale lasten en bedrijfsvoorheffing (27,25%) worden door het Sociaal Fonds betaald.

Omdat het Sociaal Fonds de compensatiedagen betaalt, wordt het in dit opzicht gelijkgesteld met een werkgever en moet het de sociale en fiscale verplichtingen vervullen die uit deze betaling voortvloeien.

Alle compensatiedagen worden door het Sociaal Fonds aangeven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Bijgevolg houdt het Sociaal Fonds de werknemersbijdrage voor de R.S.Z. af van het bedrag van de compensatiedagen. Ze wordt samen met de werkgeversbijdrage aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid betaald.

De werkgever mag dus de compensatiedagen NIET opnemen in zijn R.S.Z.-aangifte.

Het Sociaal Fonds houdt voor alle compensatiedagen ook de bedrijfsvoorheffing af. De betrokken werknemers krijgen van het Sociaal Fonds een loonfiche 281.10 zodat zij hij hun belastingsaangifte rekening kunnen houden met de bedrijfsvoorheffing die door het Fonds werd afgehouden en betaald.

Bijgevolg mag de werkgever de bedragen NIET opnemen in de loonfiche 281.10 van de werknemer.

De loonfiches 281.10 worden door het Sociaal Fonds het volgende jaar naar de werknemers toegestuurd.

3. Einde van het arbeidscontract

Compensatiedagen die niet opgenomen worden vóór het einde van het arbeidscontract zijn verloren.

De werknemer en zijn werkgever moeten er dus op toezien dat deze dagen vóór het einde van het contract worden opgenomen of dat ze in de opzegperiode begrepen zijn.

4. Interims

Voor interims die in de sector worden aangeworven gelden regels die eigen zijn aan het interimcontract. De interimarbeiders hebben bijgevolg geen recht op de door het Sociaal Fonds betaalde compensatiedagen.