Huidige minimumlonen

Vanaf 01/01/2020

Klasse Code Berenschot Functies Loonschalen (volgens anciënniteit)      
0-3 j > 3 j > 10 j > 15 j
I PC127-001 Onderhoudspersoneel 11,8318 € 12,1276 € 12,2500 € 12,4234 €
II PC127-002 Machinist/Bestuurder Bulldozer 12,0358 € 12,3418 € 12,4540 € 12,6376 €
  PC127-003 Arbeider Gas        
III PC127-004* Tankwagenchauffeur voor beleveren van tankstations 12,8824 € 13,2088 € 13,3312 € 13,5250 €
  PC127-005 Chauffeur bevoorrading en grootdistributie gasflessen        
  PC127-006 Tankwagenchauffeur voor bevoorrading en grootdistributie van vloeibare brandstoffen        
IV PC127-007 Chauffeur kleindistributie gasflessen 13,1374 € 13,4638 € 13,5963 € 13,7902 €
  PC127-008 Chauffeur kolen        
  PC127-009 Tankwagenchauffeur distributie gas        
  PC127-010 Tankwagenchauffeur voor distributie vloeibare brandstoffen        
  PC127-011 Technieker        
V PC127-012 Vliegtuigbevoorrader 13,2598 € 13,5963 € 13,7290 € 13,9228 €

* Aan de tankwagenchauffeur voor beleveren van tankstations (klasse III, PC127-004) worden twee bijkomende premies toegekend:

  1. Een premie voor ploegenarbeid van € 0,50 per uur.
  2. Een financiële vergoeding in geval van nachtarbeid voor nachtprestaties verricht tussen 20 en 6 uur. Onder de volgende voorwaarden:

  • De werknemers die uitsluitend prestaties verrichten tussen 6 en 24 uur, alsook diegenen die gewoonlijk beginnen te werken vanaf 5 uur zijn evenwel uitgesloten van deze vergoeding.
  • Het bedrag van deze vergoeding op 1 maart 2020 is 1,22 euro per uur voor werknemers minder dan 50 jaar en 1,46 euro voor werknemers vanaf 50 jaar. Het wordt gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Naar aanleiding van het protocolakkoord van 16 juli 2019 werden een aantal cao’s ondertekend die diverse loon(kost)componenten veranderen.

1. Reeds vanaf 1 september 2019 werd een fietsvergoeding ingevoerd van het maximaal vrijgesteld bedrag van 0,24 euro per kilometer voor de arbeiders die met een ijzeren ros naar het werk komen. Dit geldt vanaf de eerste kilometer en er is een koppeling aan de jaarlijkse fiscale indexatie.

2. De patronale bijdrage aan het Sociaal Fonds wordt vanaf 1 januari 2020 verminderd van 16,5 % naar 15,7% (- 0,8%) wegens de gezonde financiële toestand van dat fonds.

3. Er wordt een anciënniteitsverlof van één bijkomende verlofdag toegekend voor werknemers met een minstens vijf jaar dienst in een onderneming van de sector van de brandstoffenhandel. Het betreft hier een verlofdag, waarvan de kost niet gedekt wordt door de jaarlijkse vakantieuitkering door de R.J.V. (Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie) maar rechtstreeks door de werkgever wordt betaald.

4. Er is vanaf 1 januari 2020 een verhoging van de premie voor ploegenarbeid voor de chauffeurs die tankstations bevoorraden van 0,25 naar 0,50 euro per uur, hetzij een verhoging van 0,25 euro per uur.

5. Voortaan is er jaarlijks een indexering van de minimumlonen, de huidige lonen, de ARAB-vergoeding en de verblijfsvergoeding op 1 januari. Dit gebeurt volgens de afgevlakte gezondheidsindex van november. De bedragen die van toepassing zijn op 1 januari 2020 vindt u in de bijlage hieronder