Eindejaarspremie

Werknemers tewerkgesteld in een onderneming van de brandstoffenhandel (PC 127) kunnen genieten van een eindejaarspremie uitbetaald door het Fonds.

Om aanspraak te kunnen maken op deze premie, moet de werknemer gedurende de referteperiode (die loopt van 1 juli van het voorgaande jaar tot 30 juni van het jaar waarvoor de premie wordt uitbetaald) ten minste 50 dagen werkelijke arbeid of gelijkgestelde dagen totaliseren in de arbeidsregeling van de vijfdaagse werkweek (of 60 dagen in de zesdaagse werkweek).

De werknemer mag  tijdens deze periode de sector niet vrijwillig hebben verlaten of ontslagen zijn om een dringende reden.

1. Referteperiode

De referteperiode van de eindejaarspremie loopt van 1 juli  van het vorige jaar tot 30 juni van het lopende jaar. Voorbeeld voor de eindejaarspremie 2014: referteperiode van 1 juli 2013 tot 30 juni 2014.

Er wordt voor de berekening van de premie rekening gehouden met de loonmassa uitbetaald door de werkgever tijdens deze 12 maanden.

2.  Toekenningsvoorwaarden

  1. Tijdens de referteperiode in het totaal tenminste 50 dagen effectief gewerkte of gelijkgestelde dagen hebben opgebouwd  in een arbeidsregeling van vijf dagen/week. Dit betekent tenminste 60 dagen in een arbeidsregeling van zes dagen/week.
    De gelijkstellingen zijn deze die toegepast worden in de vakantiewetgeving.
  2. Tijdens diezelfde referteperiode het bedrijf niet vrijwillig verlaten hebben of ontslagen zijn om een dringende reden.
    Bij ontslag om een andere reden blijft het recht op een eindejaarspremie bestaan. Dit geldt ook in geval van overmacht, bij voorbeeld bij ziekte.

Ook gepensioneerde werknemers, net zoals de erfgenamen van rechthebbende werknemers die overleden zijn in de loop van de referentieperiode, behouden het recht op de uitbetaling van de eindejaarspremie.

3. Berekening van de eindejaarspremie

Sinds 2005 (CAO van 26.10.05) wordt de eindejaarspremie als volgt berekend:

Jaarlijkse loonmassa (*)
x 6,35%
=  Bruto-premie:
-  13,07% (R.S.Z,-bijdrage van de werknemer) (**)
=  Belastbare premie
-  20 % (bedrijfsvoorheffing)
=  Netto-premie

(*)  het loon aan 100 % van de 12 maanden van het refertejaar, zoals dat door de  werkgever(s) aan de R.S.Z. werd aangegeven.

(**) het persoonlijke R.S.Z.-gedeelte wordt berekend op de loonmassa aan 108%.

De werknemers die het statuut hebben van Franse grensarbeider, moeten ons liefst het attest van hun belastingkantoor bezorgen om vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing te bekomen.

4.  In de praktijk

Elke werkgever uit de sector ontvangt begin oktober een lijst met de werknemers die hij in dienst had tijdens de referteperiode. Deze lijst bevat de gegevens die vermeld staan in de database van het Fonds. Hij dient deze gegevens te controleren, eventueel te verbeteren of indien nodig aan te vullen.

In de laatste kolom vraagt het Fonds om aan te geven of de werknemer het bedrijf vrijwillig verlaten heeft en, indien dat het geval is, om de vertrekdatum op te geven. De werkgever moet er ook vermelden of de werknemer ontslagen werd om een dringende reden. Deze gegevens zijn belangrijk, aangezien een van de toekenningsvoorwaarden bepaalt dat de werknemer het bedrijf niet vrijwillig mag hebben verlaten of ontslagen zijn om een dringende reden.

5.  Wat is de planning voor de uitbetaling?

Het Fonds ontvangt de lijst van de werknemers opgestuurd door de werkgever  (normaal voor 31 oktober). De gegevens worden dan bijgewerkt en er wordt bepaald welke werknemers recht hebben op de premie. Nu kan de eindejaarspremie effectief worden berekend.

Rond 10 december

  1. Een brief wordt verzonden naar de rechthebbenden, met een gedetailleerde berekening van hun premie;
  2. Ter informatie wordt een brief verzonden naar de werkgevers, met de lijst van rechthebbenden en een gedetailleerd overzicht van de eindejaarspremies.

Tenslotte vanaf 12 december


De betaling van de eindejaarspremies gebeurt via overschrijving. Er worden geen cheques verzonden.