Aanvullende vergoeding bij SWT

Toekenningsmodaliteiten

De toekenningsmodaliteiten van de SWTwerden vastgelegd door de Raad van Bestuur van het Sociaal Fonds in de Collectieve Arbeidsovereenkomst van 20 november 2013 (Nr 118403/CO/127).

Een werknemer tewerkgesteld in een onderneming van de sector (PC 127 of 127.02) kan van het stelsel genieten tot op de datum waarop het gewone pensioen ingang vindt indien aan de volgende voorwaarden cumulatief is voldaan:

 1. de werknemer moet ontslagen zijn door de werkgever (behalve om dringende reden);
 2. de werknemer moet uitdrukkelijk bekend maken van het stelsel te willen gebruik maken;
 3. de werknemer moet voldoen aan één van de hierna vermelde anciënniteitcriteria:
  • voor de werknemers die de leeftijd van 56 jaar hebben bereikt:
   ofwel een loopbaan van 40 jaar kunnen bewijzen
   ofwel minstents 33 jaar in dienst van werkgever, waarvan 20 jaar nachtarbeid (in de zin van CAO-NAR nr. 46)
  • voor de werknemers die de leeftijd van 58 jaar hebben bereikt:
   ofwel minstens 38 jaar in dienst van werkgevers voor mannen en 35 jaar voor vrouwen;
   ofwel minstens 35 jaar in loondienst voor werknemers tewerkgesteld in een zwaar beroep, zoals omschreven in het KB van 20 september 2012
   ofwel minstens 35 jaar in loondienst gewerkt hebben voor de werknemers die erkend zijn als
   • ofwel mindervalide;
   • ofwel werknemer met ernstige lichamelijke problemen in de zin van CAO nr 105 van de NAR van 28 maart 2013.
  • voor werknemers die de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt: minstens 35 jaar in loondienst hebben gewerkt
   voor mannen en 28 jaar voor vrouwen.
 4. de werkgever moet in principe voorzien in de vervanging van de werkloze met toeslag wanneer de werkloze minder dan 60 jaar oud is. De vervanger van de werkloze met bedrijfstoeslag moet een volledig uitkeringsgerechtigde werkloze of hiermee gelijkgestelde zijn (voor details, raadpleeg uw social secretariaat of het Fonds).

2. Bedrag van de toeslag

Het bedrag van de toeslag is gelijk aan de helft van het verschil tussen het netto-referteloon en de werkloosheidsuitkering die de werkloze met toeslag ontvangt.

Het bedrag van deze toeslag is gekoppeld aan het indexcijfer der consumptieprijzen.

3. Uitvoeringsmodaliteiten

De werkgever kan bij het Fonds de terugbetaling bekomen van de door hem betaalde toeslag. Hij moet wel sedert minstens 1 jaar voorafgaand aan de aanvraag behoren tot de sector.

Hiertoe vult hij het formulier ‘Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)- Aanvraag tot het bekomen van terugbetaling' in en stuurt het driemaandelijks terug naar het Fonds.

Het formulier omvat 5 luiken:

 • Luik 1: inlichtingen betreffende de werkgever;
 • Luik 2: inlichtingen betreffende de werknemer;
 • Luik 3: inlichtingen betreffende de berekeningswijze van de toeslag;
 • Luik 4: verklaring van terugbetaling;
 • Luik 5: verzoek aan het Sociaal Fonds voor de terugbetaling van de toeslag