Premie bij pensionering

Toekenningsmodaliteiten

De toekenningsmodaliteiten van de premie bij pensionering werden vastgelegd door de Raad van Bestuur van het Sociaal Fonds overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 1980.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst werd algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 10 augustus 1981 (Belgisch Staatsblad van 30 september 1981).

Om recht te hebben op een premie bij pensionering, moet de werknemer aan volgende voorwaarden voldoen:

 1. op de dag van de pensionering of brugpensioen, ten minste 10 jaar ingeschreven zijn als arbeider(-ster) in het personeelsregister van één of meerdere werkgevers van de sector ressorterend onder het Nationaal Paritair Comité 127 voor de Handel in Brandstoffen;
 2. de sector niet vrijwillig verlaten hebben of niet ontslagen zijn om dringende reden.

De werknemers die in aanmerking komen voor het brugpensioen moeten een officieel document kunnen voorleggen waaruit blijkt dat zij van het brugpensioen genieten.

Bedrag van de premie

De premie hij pensionering bedraagt 100 EUR.

Uitvoeringsmodaliteiten en betaling van de premie

De premie wordt door de werkgever rechtstreeks betaald aan de rechthebbende werknemer.

De werkgever kan de terugbetaling van de premie bekomen bij het Sociaal Fonds. Hiertoe gebruikt hij het formulier Premie hij pensionering - Aanvraag tot terugbetaling. Het formulier bestaat uit twee luiken:

 • Luik 1: (in te vullen door de werkgever)
  Een attest waarin gestaafd wordt dat de werkgever de premie heeft betaald en betrokkene voldoet aan de toekenningsvoorwaarden.
 • Luik 2: (in te vullen door de werknemer)
  Een attest waarin gestaafd wordt dat de rechthebbende het bedrag van de premie heeft ontvangen.

Het formulier moet worden teruggestuurd naar het Sociaal Fonds binnen het jaar volgend op de pensionering.

Aanvraagformulieren en behandeling van geschillen

De formulieren Premie bij pensionering - Aanvraag tot terugbetaling kunnen enkel worden bekomen op het Sociaal Fonds voor de Ondernemingen van Handel in Brandstoffen.

Kennisgeving van geschillen of betwistingen kan uitsluitend SCHRIFTELIJK gebeuren met vermelding van:

 1. R.S.Z.-nummer van de onderneming
 2. Rijksregisternummer en adres van de betrokken werknemer
 3. DUIDELIJKE en VOLLEDIGE omschrijving van het probleem.

Premie bij pensionering. Aanvraag tot terugbetaling.