Uitkering bij overlijden

Toekenningsmodaliteiten

De toekenningsmodaliteiten van de uitkering bij overlijden werden vastgelegd door de Raad van Bestuur van het Sociaal Fonds in overeenstemming met de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 1980.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst werd algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 10 augustus 1981 (Belgisch Staatsblad van 30 september 1981).

De persoon die het bewijs levert de begrafeniskosten te hebben gedragen, heeft recht op een uitkering bij overlijden op voorwaarde dat de overleden werknemer gedurende ten minste: 5 jaar ononderbroken ingeschreven was in het personeelsregister van één of meerdere werkgevers die ressorteren onder het Nationaal Paritair Comité 127 voor de Handel in Brandstoffen en het nog steeds was op het ogenblik van overlijden.

Bedrag van de uitkering

De uitkering bij overlijden bedraagt 125 EUR.

Uitvoeringsmodaliteiten en betaling van de uitkering

De uitkering bij overlijden wordt door de werkgever rechtstreeks betaald aan de rechthebbende.

De werkgever kan de terugbetaling bekomen bij het Sociaal Fonds.

Hiertoe gebruikt hij het formulier Uitkering bij overlijden - aanvraag tot terugbetaling.

Het ingevulde formulier moet ondertekend teruggestuurd worden naar het Sociaal Fonds binnen het jaar volgend op het overlijden.

Aanvraagformulier en behandeling van geschillen

De formulieren uitkering bij overlijden - Aanvraag tot terugbetaling kunnen enkel worden bekomen op het Sociaal Fonds voor de Ondernemingen van Handel in Brandstoffen.

Kennisgeving van geschillen of betwistingen kan uitsluitend SCHRIFTELIJK gebeuren met vermelding van:

  1. R.S.Z.-nummer van de onderneming
  2. Rijksregisternummer en adres van de betrokken werknemer
  3. DUIDELIJKE en VOLLEDIGE omschrijving van het probleem