Functieclassificatie van beroepen en loonbarema’s in de sector van de brandstoffenhandel (PC 127)
28-12-2018

Functieclassificatie van beroepen en loonbarema’s in de sector van de brandstoffenhandel (PC 127)

Reeds een aantal jaren geleden hebben de sociale partners afgesproken dat er een echte functieclassificatie zou komen in de sector van de Brandstoffenhandel.

Vooralsnog bestond er een loonbarema met enkel drie beroepen. Samen met het expertisebureau Berenschot is een actueel overzicht met beschrijving van de beroepen uitgewerkt. Er werden barema’s aan gekoppeld op basis van 5 klassen. Op 20 december 2018 ondertekenden de sociale partners 2 cao’s die een functieclassificatie en nieuwe loonbarema’s invoert die vanaf 1 januari 2019 in voege treden.

Het zou ons te ver leiden om al de functiebeschrijvingen hier te vermelden. Wij verwijzen naar de tekst van de cao hierover, die nog gepubliceerd dient te worden op de website van de overheid (FOD WASO).

De barema’s vanaf 1 januari 2019 vind je hier.

In samenspraak is overeengekomen dat voor de functie van ‘tankwagenchauffeur voor het beleveren van tankstations’ (Code PC127-004) uit de 3e klasse)  een loonsupplement van 0,25 euro per uur wordt verleend indien er in ploegen gewerkt wordt.

Vanaf 1 januari 2019 is iedere werknemer dus in één van deze klassen ingedeeld. Dit gebeurt in onderling overleg tussen werkgever en werknemer. Enkel bij blijvende onenigheid kan het geschil worden voorgelegd aan een paritair beroepsorgaan om een oplossing te vinden.

Een werknemer met verschillende functies wordt verloond volgens de functie waar gewoonlijk minstens 50% van de tijd aan besteed wordt.

Uiteraard is in de teksten vermeld dat het geldende loon van de werknemers van kracht blijft indien dit op 1 januari 2019 hoger is dan het nieuwe barema. De anciënniteit blijft eveneens verworven.